♦اشتیاق برای تعالی
بلندپرواز و مرزشکنیم
مشتاقیم که چابک بمانیم و به‌سرعت هم یاد بگیریم
با آغوش باز از تغییر و تحول استقبال می‌کنیم
منتقد شماره‌ی یک خودمان هستیم
باهوش و خلاق هستیم

 


♦کار گروهی
به صداقت و شفافیت باور داریم.
می‌دانیم که برای ایجاد اعتماد باید آن را خودمان بسازیم.
نگاه متفاوت داشتن مانع از تعهد ما نمی‌شود.
ما همواره به‌دنبال ارتباط مؤثرتر هستیم.
برای ایجاد بهترین تیم، بهترین‌ها را جذب می‌کنیم.
همواره مشتاقیم شبکه‌ی ارتباطی خود را گسترش دهیم و از آن بهره‌ بگیریم.

 

♦میزان رضایتمندی مشتریان این مجموعه

حسن نیت شرکت برای رضایت بیشتر مشتریان در اولیت اول می باشد

به همین منظور فرم رضایتمندی در این قسمت لحاظ شده است

فرم رضایتمندی کیانسل