خانه » اثرانگشتی

نمایش یک نتیجه

نمایش 46

دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی

دستگاه حضورو غیاب اثر انگشتی توسط اسکن اثرانگشت فرد انجام می شوداگر اثر انگشت فرد با الکوی ثبت شده مطابقت داشته باشد مورد تایید قرار می گیرد و زمان ورود و خروج آن ثبت می گردد.  

مزایای استفاده از اثر انگشت

  • می توان اثر انگشت کارمندان را بر با ویژگی بیولوژیکی ثبت کرد
  • ویژگی بیولوژیکی بیومتریک اثر انگشت تکراری و قابل جعل نیست
  • این دستگاه را می توان از راه دور کنترل نمود می توان با دستگاه تلفن نرم افزار را بر روی دستگاه ادغام کرد و کارفرمایان قادر هستند کارکنان را از راه دور نظارت کرد.